เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)
             เข้าใจและเห็นคุณค่า ลายที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสัมพันธ์กับวิถีการดำเนินชีวิตของคนในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งสามารถนำลายต่างๆ มาปรับใช้และสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่สื่อถึงตนเองได้อย่างเหมาะสม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น