เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week8

Week8
เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลวดลายต่างๆที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ตลอดจนนำมาประยุกต์ใช้สรรค์สร้างเป็นชิ้นงานที่สร้างรายได้และอาชีพได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
8
4 - 8
..
59
โจทย์ : ลายประยุกต์
แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะตน สร้างรายได้สร้างอาชีพ

Key Question : 
นักเรียนสามารถประยุกต์ลวดลายเป็นของตนเองได้หรือไม่ อย่างไร?

เครื่องมือคิด :
 Brainstorms
ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับลายประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ
 Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลายลายประยุกต์
 Jigsaw
ค้นคว้าหาลวดลายประยุกต์
Show and Share
นำเสนอลวดลายของตนเอง

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ กระบี่มือหนึ่ง
สื่อจริง
- อินเทอร์เน็ต
- แท็ปเล็ต
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ใช้ :  
1. ครูให้นักเรียนนำเสนอรูปแบบและแผนงานและเริ่มทำชิ้นงานของตนเอง
2. นักเรียนนำเสนอผลงานตนเอง ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูความก้าวหน้าและพัฒนาชิ้นงานต่อไป

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ใช้ :  
นักเรียนทำชิ้นงานของตนเองต่อจากวันจันทร์

วันพุธ ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม : 
นักเรียนนำเสนอชิ้นงานของตนเอง อธิบายถึงที่มาและความหมายของลวดลายนั้นๆ วิธีการใช้ สามารถสร้างรายได้ได้อย่างไร

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : 
ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
เชื่อม:
ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนได้เรียนรู้จากการดูคลิปวีดีโอ แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
วันศุกร์ ( 2 ชั่วโมง )

ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด 
-       “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-       “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-       “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้ โดยผ่านเครื่องมือการคิด อินโฟกราฟฟิค
ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากคลิปวีดีโอ
- สร้างลวดลายที่แสดงถึงความเป็นตัวตนเกี่ยวกับตัวเอง
- นำเสนอผล อภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ลวดลายความเป็นตัวตน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลวดลายต่างๆที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ตลอดจนนำมาประยุกต์ใช้สรรค์สร้างเป็นชิ้นงานที่สร้างรายได้และอาชีพได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ออกแบบงานสานของตนเองได้ได้อย่างสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ


ตัวอย่างกิจกรรม

ชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้นักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานของตนเอง โดยเริ่มจากการกำหนดเค้าโครงวางแผนการทำงาน เขียนชื่อชิ้นงาน ระยะเวลาการทำงาน การใช้งาน วัสดุที่นำมาใช้ และขั้นตอนวิธีการทำ แต่ละคนได้ออกแบบชิ้นงานตามความสนใจของตนเองซึ่งมีการสร้างลวดลายที่แตกต่างกันมีการสร้างลวกลายที่หลากหลาย อาทิ การทำกระเป๋าผ้าจากการเย็บ การปัก ทำกระเป๋าจากผ้ามัดย้อม การเพ้นต์เสื้อ การทอเสื่อ การทำเครื่องปั้นดินเผา การเขียนลายเส้น ครูได้ให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง หลังจากนั้นเริ่มทำชิ้นงานจากที่ตนเองออกแบบไว้ หลายคนพบปัญหาว่าเมื่อเริ่มทำแล้วสิ่งที่ได้ไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หลากหลายปัญหาที่พบเจอบางคนอยากเปลี่ยนกิจกรรม ขอวางแผนงานทำงานชิ้นใหม่ แต่ครูไม่ให้เปลี่ยนแต่ให้นักเรียนคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูใช้คำถามกลับว่านักเรียนเจอปัญหาอะไรและจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร เช่นคนที่เลือกการทอเสื่อเจอปัญหาว่าไหลที่นำมาทอนั้นมีขนาดสั้น เมื่อทอแล้วมีความยาวไม่พอไม่ได้ลวดลายที่ต้องการจึงไม่อยากทำต่อ ครูจึงถามไปว่าแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนกิจกรรม นักเรียนจึงบอกว่าจะไปหาไหลมาใหม่ทำให้มีขนาดยาวกว่าเดิมและย้อมสีใหม่ให้ได้ลวดลายตามที่ต้องการ ส่วนกลุ่มนักเรียนที่เลือกการทำเครื่องปั้นดินเผาพบว่าดินเหลวเกินไปจึงแก้ปัญหาด้วยทำใหม่แล้วไม่ใช้น้ำลูบหรือนำมาผสมมากเกินไปและปั้นให้หนาขึ้นเพื่อชิ้นงานจะได้ไม่แตก กลุ่มที่เลือกการทำผ้า ทำกระเป๋าเจอปัญหาตั้งแต่การตัดผ้าที่ไม่ได้ตามขนาดที่วางไว้ผ้าบางคนลื่นตัดไปตัดมาจนเสียรูป ผ้าไม่เท่ากัน หาวิธีการใหม่โดยการพับผ้าหากันหรือบางคนจะใช้ดินสอวาดเค้าโครงก่อน บางคนรื้อออกและเริ่มทำใหม่ ส่วนคนที่เลือกกรเพ้นต์ก็พบว่าสีนั้นเลอะออกนอกกรอบที่วาดไว้ ฯลฯ หลากหลายปัญหาที่พบหลากหลายคำถามที่เจอ ครูได้หาคำแนะนำและให้นักเรียนหาวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง นักเรียนสนใจและจดจ่อกับสิ่งที่ตัวเองทำ กลุ่มที่เลือกทำชิ้นงานที่เหมือนหรือคล้ายกันก็จะช่วยเหลือและให้คำแนะนำกัน ครูให้นักเรียนนำเสนอความคืบหน้าของชิ้นงานและบันทึกผลการทำงานในสมุดบันทึกการเรียนรู้ นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน ในสัปดาห์นี้บางคนทำชิ้นงานจนสำเร็จ บางคนก็ยังทำไม่สำเร็จ ครูจึงให้นำกลับไปทำต่อในวันหยุดและนำเสนอชิ้นงานพร้อมส่งงานในสัปดาห์ถัดไป นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างลวดลายต่างๆในแบบของตนเอง ได้เจอปัญหา ได้ช่วยเหลือกันกัน ร่วมมือกัน มีความสุขและสนุกกับสิ่งที่ตนเองทำ สัปดาห์นี้ครูให้นักเรียนสรุปสัปดาห์ทั้งการเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบบรรยาย และการอธิบายขั้นตอนการทำในรูปแบบ Flow Chart

    ตอบลบ