เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week11

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจสามารถอธิบายและนำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter หน่วย ลวดลายเชื่อมโยงเข้าสู่ภูมิภาคแต่ละภาค อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
Week
Input
Process  
Output
Outcome
11
25 - 29
..
59
โจทย์นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้

Key Questions :
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms
ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ และ การนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราว
 Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งQuarter
Show and Share
นำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราว

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง

สื่อ/อุปกรณ์:
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ลวดลายของชิ้นงานต่างๆ ที่นักเรียนนำมาประกอบการแสดง
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง: 
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะถ่ายทอดองค์ความรู้หน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราวอย่างไรให้น่าสนใจ
เชื่อม: 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบนำเสนอองค์ความรู้
ใช้: 
นักเรียนวางแผนการจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูล

วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ใช้
นักเรียนเตรียมตัว และซ้อมนำเสนอองค์ความรู้ในหน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราววันพุธ (2 ชั่วโมง)
ใช้
- นักเรียนเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอ จัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อถ่ายทอดและนำเสนอองค์ความรู้ในหน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราว(กิจกรรมเปิดบ้าน จัดในห้องเรียน)
- นักเรียนซ้อมนำเสนอองค์ความรู้ในหน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราว เพื่อนำเสนอในวันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ใช้: 
นักเรียนนำเสนอถ่ายทอดองค์ความรู้หน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราวให้ พี่ๆน้องๆ และ ผู้ปกครองชื่นชม
เชื่อม: 
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ใน Quarter  นี้นักเรียนคิดว่าสิ่งไหนที่ตนเองทำได้ดีแล้วและสิ่งไหนที่ตนเองควรพัฒนาเพิ่มเติม?
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และ สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
ใช้ : 
นักเรียนแต่ละคนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม

วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง : 
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด จากที่นักเรียนได้เรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์นักเรียน มีข้อสงสัยใดอีกหรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ “Time ลายร้อยเรื่องราว
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ยังสงสัย ครูและเพื่อนๆ ที่สามารถตอบได้ช่วยอธิบาย
ใช้ : 
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และการพัฒนาใน Quarter หน้า
- นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบนิทรรศการ “Time ลายร้อยเรื่องราว
การประเมินตนเองสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- การตอบคำถามหลังเรียนในสิ่งที่อยากเรียนรู้
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
ประเมินตนเองสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- ตอบคำถามหลังเรียนในสิ่งที่อยากเรียนรู้
 - สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
นักเรียนเข้าใจสามารถอธิบายและนำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter หน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราวเชื่อมโยงเข้าสู่ภูมิภาคแต่ละภาค อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ทักษะ
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ออกแบบงานสรุปองค์ความรู้ของตนเองได้ได้อย่างสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานการประเมินตนเองได้
- ใช้ความคิดใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ ในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานเพือแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ


 ภาพกิจกรรม2 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้ครูเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้หน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราว” ให้น่าสนใจ ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นร่วมกัน ร่วมวางแผนแบ่งหน้าที่กัน พี่ปัณและพี่ใบตองรับบทเป็นพิธีกรดำเนินรายการ พี่ปัณและพี่เซนรับบทเป็นเด็กที่มาจากต่างประเทศและมาดูนิทรรศการ ส่วนเพื่อนๆที่เหลือมีหน้าที่นำเสนอที่มาของลวดลายรวมไปถึงความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยต่างๆ เป็นการแบ่งช่วงเวลาว่าสมัยนั้นๆมีลวดลายอะไรเกิดขึ้นบ้าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเริ่มจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ ลวดลายในภาคอีสาน ลวดลายในภาคเหนือ ลวดลายในภาคกลาง และลวดลายในภาคใต้ นอกจะอธิบายถึงที่มาและความสัมพันธ์แล้ว ในแต่ละซุ้มยังมีการสาธิตการสร้างลวดลายหรือการทำชิ้นงานต่างๆด้วย บรรยากาศของการซ้อมในวันแรกใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะแต่ละคนยังแบ่งหน้าที่กันไม่ลงตัว แต่เมื่อได้ฝึกซ้อมบ่อยขึ้นแต่ละคนเริ่มปรับปรุงและพัฒนาในส่วนที่ตนเองได้รับผิดชอบ เริ่มกระชับเวลาให้น้อยลงมีการแบ่งหน้าที่และพูดคุยกันมากขึ้น เห็นถึงความร่วมมือการช่วยเหลือกันทั้งในกลุ่มย่อยและภาพรวมทั้งห้อง นักเรียนพูดเสียงดังขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงของการสาธิตการทำชิ้นงานนักเรียนสามารถอธิบายวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการทำได้เป็นอย่างดีสืบเนื่องมาจากเป็นสิ่งที่ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงทำให้เข้าใจและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจน ในวันแสดงจริงนักเรียนสามารถนำเสนอได้ในเวลาที่เหมาะสม แต่ยังมีบางคนที่พูดเสียงเบาอาจเป็นเพราะบรรยากาศที่จัดในห้องเรียนที่เนืองแน่นไปด้วยผู้ชมหลายคนรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยจึงทำให้นักเรียนตื่นเต้น นักเรียนชั้นอื่นและผู้ปกครองที่มาร่วมชมนิทรรศการต่างให้ความสนใจในกิจกรรมที่มีการสาธิตซึ่งนักเรียนก็สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจและทำตามได้ ครูชื่นชมทุกความร่วมมือทุกความตั้งใจของนักเรียนทุกคนที่สามารถทำกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดอีกครั้งว่าใน Quarter นี้ นักเรียนคิดว่าสิ่งไหนที่ตนเองทำได้ดีแล้วและสิ่งไหนที่ตนเองควรพัฒนาเพิ่มเติมครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้นักเรียนแต่ละคนเขียนประเมินตนเองในสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม ครูถามต่อว่าตลอด 10 สัปดาห์นักเรียนมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ “Time ลายร้อยเรื่องราว” ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ยังสงสัย นักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และการพัฒนาใน Quarter หน้า ในสัปดาห์นี้ได้เห็นนักเรียนอีกหลายมุมมอง เป็นความปรับทับใจในความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน อย่างเช่น พี่ปัณ ที่ไม่ค่อยกล้าพูดไม่กล้าแสดงออก แต่เมื่อได้มารับบทเป็นพิธีกรกลับทำหน้าที่นี้ได้ดีมาก พูดจาเสียงดังฟังชัด กล้าแสดงออก และสามารถนำสู่บรรยากาศของการแสดงได้เป็นอย่างดี และอีกหลายๆคนก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันเพราะทุกคนต่างมีหน้าที่เป็นของตนเองมีส่วนที่ตนเองต้องรับผิดชอบต้องพูดเพื่อนำเสนอ และถ้ามีใครที่ไม่ทำหน้าที่ของตนเองก็จะทำให้กิจกรรมไม่สามารถดำเนินต่อหรือติดขัด เมื่อทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ภาพรวมที่ออกมาจึงเป็นภาพที่ดีเป็นภาพความสำเร็จของทุกๆคน

    ตอบลบ
  2. สัปดาห์นี้ครูเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้หน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราว” ให้น่าสนใจ ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นร่วมกัน ร่วมวางแผนแบ่งหน้าที่กัน พี่ปัณและพี่ใบตองรับบทเป็นพิธีกรดำเนินรายการ พี่ปัณและพี่เซนรับบทเป็นเด็กที่มาจากต่างประเทศและมาดูนิทรรศการ ส่วนเพื่อนๆที่เหลือมีหน้าที่นำเสนอที่มาของลวดลายรวมไปถึงความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยต่างๆ เป็นการแบ่งช่วงเวลาว่าสมัยนั้นๆมีลวดลายอะไรเกิดขึ้นบ้าง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเริ่มจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ ลวดลายในภาคอีสาน ลวดลายในภาคเหนือ ลวดลายในภาคกลาง และลวดลายในภาคใต้ นอกจะอธิบายถึงที่มาและความสัมพันธ์แล้ว ในแต่ละซุ้มยังมีการสาธิตการสร้างลวดลายหรือการทำชิ้นงานต่างๆด้วย บรรยากาศของการซ้อมในวันแรกใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพราะแต่ละคนยังแบ่งหน้าที่กันไม่ลงตัว แต่เมื่อได้ฝึกซ้อมบ่อยขึ้นแต่ละคนเริ่มปรับปรุงและพัฒนาในส่วนที่ตนเองได้รับผิดชอบ เริ่มกระชับเวลาให้น้อยลงมีการแบ่งหน้าที่และพูดคุยกันมากขึ้น เห็นถึงความร่วมมือการช่วยเหลือกันทั้งในกลุ่มย่อยและภาพรวมทั้งห้อง นักเรียนพูดเสียงดังขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงของการสาธิตการทำชิ้นงานนักเรียนสามารถอธิบายวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนวิธีการทำได้เป็นอย่างดีสืบเนื่องมาจากเป็นสิ่งที่ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจึงทำให้เข้าใจและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจน ในวันแสดงจริงนักเรียนสามารถนำเสนอได้ในเวลาที่เหมาะสม แต่ยังมีบางคนที่พูดเสียงเบาอาจเป็นเพราะบรรยากาศที่จัดในห้องเรียนที่เนืองแน่นไปด้วยผู้ชมหลายคนรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยจึงทำให้นักเรียนตื่นเต้น นักเรียนชั้นอื่นและผู้ปกครองที่มาร่วมชมนิทรรศการต่างให้ความสนใจในกิจกรรมที่มีการสาธิตซึ่งนักเรียนก็สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจและทำตามได้ ครูชื่นชมทุกความร่วมมือทุกความตั้งใจของนักเรียนทุกคนที่สามารถทำกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดอีกครั้งว่าใน Quarter นี้ นักเรียนคิดว่าสิ่งไหนที่ตนเองทำได้ดีแล้วและสิ่งไหนที่ตนเองควรพัฒนาเพิ่มเติมครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้นักเรียนแต่ละคนเขียนประเมินตนเองในสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม ครูถามต่อว่าตลอด 10 สัปดาห์นักเรียนมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ “Time ลายร้อยเรื่องราว” ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ยังสงสัย นักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และการพัฒนาใน Quarter หน้า ในสัปดาห์นี้ได้เห็นนักเรียนอีกหลายมุมมอง เป็นความปรับทับใจในความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน อย่างเช่น พี่ปัณ ที่ไม่ค่อยกล้าพูดไม่กล้าแสดงออก แต่เมื่อได้มารับบทเป็นพิธีกรกลับทำหน้าที่นี้ได้ดีมาก พูดจาเสียงดังฟังชัด กล้าแสดงออก และสามารถนำสู่บรรยากาศของการแสดงได้เป็นอย่างดี และอีกหลายๆคนก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันเพราะทุกคนต่างมีหน้าที่เป็นของตนเองมีส่วนที่ตนเองต้องรับผิดชอบต้องพูดเพื่อนำเสนอ และถ้ามีใครที่ไม่ทำหน้าที่ของตนเองก็จะทำให้กิจกรรมไม่สามารถดำเนินต่อหรือติดขัด เมื่อทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ภาพรวมที่ออกมาจึงเป็นภาพที่ดีเป็นภาพความสำเร็จของทุกๆคน

    ตอบลบ