เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและอธิบายได้ว่าลวดลายที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของกลุ่มคนเดียวกันจากอดีตถึงปัจจุบันได้สามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ทำชิ้นงาน ได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งแก้ปัญหาจากการสร้างชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย
Week
Input
Process  
Output
Outcome
10
21 - 22
..
59





โจทย์ : สรุปองค์ความรู้หน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราว

Key Questions :
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms : ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบการสรุปองค์ความรู้
 Round Rubin : แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
Mind mapping : สรุปองค์ความรู้หลังเรียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- กระดาษ
- ดินสอ
- สี
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ตลอด Quarter นี้  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการเรียนรู้ในหน่วย Time ลายร้อยเรื่องราว?
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 1
ใช้ : นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

วันศุกร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด 
     - “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
     - “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
     - “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
     - “นักเรียนอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ภาระงาน
ระดมความคิดเห็นและร่วมกันแสดงความคิดเห็น
วางแผนและออกแบบการทำงานชิ้นงาน
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

ชิ้นงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

ความรู้
เข้าใจและอธิบายได้ว่าลวดลายที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของกลุ่มคนเดียวกันจากอดีตถึงปัจจุบันได้สามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ทำชิ้นงาน ได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งแก้ปัญหาจากการสร้างชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย
ทักษะ
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดสร้างสรรค์หัวข้อหน่วยที่อยากเรียนรู้
-  สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้เพื่อออกแบบกิจกรรม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย-สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ


 ภาพกิจกรรม


















1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้มีวันหยุดยาว 3 วัน ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้ครูให้นักเรียนทบทวนองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาตลอด Quarter แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เริ่มตั้งแต่เปิดเรียนได้ทำอะไรไปบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ได้เรียนรู้ นักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันตอบจนได้หัวข้อและกิจกรรมหลัก ครูได้เขียนแต่ละหัวข้อไว้บนกระดานและให้นักเรียนออกแบบและอธิบายประมวลความรู้ด้วยตนเอง และสรุปองค์ความรู้โดยผ่านเครื่องมือคิด Mind mapping
    ในสัปดาห์นี้ยังมีอีกกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้ สืบเนื่องมาจาก “PBL คู่ขนาน การเลี้ยงหนอนไหม” ซึ่งตอนนี้หนอนไหมกลายเป็นดักแด้หมดแล้ว สัปดาห์นี้จึงมีผู้ปกครองมาร่วมสร้างการเรียนรู้โดยการสาวไหมและการแล่งเก็บไหม ตั้งแต่การเลี้ยงดูตั้งแต่ที่ยังเป็นไข่ มาเป็นหนอน จนกลายเป็นดักแด้ และสาวจนเป็นเส้นไหมสีทอง นักเรียนตื่นเต้นและรู้สึกภูมิใจในผลงานของตนเอง ได้เข้าใจวงจรชีวิตของหนอนไหม ได้ผลผลิตที่มีคุณค่า ได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการต่างๆ ด้วยตนเองและได้ทานดักแด้ที่ตนเองเลี้ยงมาอย่างเอร็ดอร่อย ได้เห็นถึงความร่วมมือของผู้ปกครองที่ช่วยเหลือและร่วมสร้างการเรียนรู้ตลอดมา การเสียสละเวลาของตนเองมาสร้างการเรียนรู้ให้ลูกๆ มีความอดทนและมุ่งมานะจนสำเร็จ ซึ่งแต่ละคนอาจเคยมีประสบการณ์เลี้ยงมาบ้างในวัยเด็ก แต่กรรมวิธีหลายๆอย่างล้วนแต่เป็นครั้งแรกของหลายๆคนที่ได้ทำด้วยตนเองอาจจะมีผิดบ้าง ถูกบ้าง ก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับเปลี่ยนไป จากตัวหนอนเล็กๆจนกลายมาเป็นเส้นไหมสีทองเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จของทุกคน

    ตอบลบ