เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)
             เข้าใจและเห็นคุณค่า ลายที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสัมพันธ์กับวิถีการดำเนินชีวิตของคนในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งสามารถนำลายต่างๆ มาปรับใช้และสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่สื่อถึงตนเองได้อย่างเหมาะสม 

Mian

Model "Time ลายร้อยเรื่องราว"
Mind Mapping

Web Lingคำถามหลัก (Big Question) :         
          ลายมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับวิถีการดำเนินชีวิตของคนในอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไร?

ภูมิหลังของปัญหา :

เมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่สังคมเก่าของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกแห่งการสื่อสารได้ก้าวไปล้ำยุคมาก จนเกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ทำให้คนเราลืมตัวเราเองมากขึ้น จนกลายเป็นสิ่งสับสนอยู่กับสังคมใหม่อย่างไม่รู้ตัว และความรีบเร่งรวดเร็วในการดำรงชีวิตทำให้หลงลืมคุณค่าความงดงามความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ความแตกต่างของกลุ่มชน รากเหง้าของตนเองความเป็นชุมชนและความเป็นกลุ่มคณะหายไป

เมื่อเราหันกลับมามองตัวเราเองใหม่ ทำให้ดูห่างไกลเกินกว่าจะกลับมาเรียนรู้ว่า พื้นฐานของชาติบ้านเมืองเดิมเรานั้น มีความเป็นมาหรือมีวัฒนธรรมอย่างไร ความรู้สึกเช่นนี้ ทำให้เราลืมมองอดีตตัวเอง ลายจึงเป็นเสมือนการค้นหาอดีต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจต่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้มองเห็นถึง ความสำคัญของบรรพบุรุษ ผู้สร้างสรรค์ลาย ศิลปะไทย ให้เราทำหน้าที่สืบสานต่อไปในอนาคต และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ตารางวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย : Time ลายร้อยเรื่องราว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ Quarter๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สร้างฉันทะ/วางแผนการเรียนรู้
สร้างแรงบันดาลใจ
เรื่องที่อยากเรียนรู้
เลือกหัวข้อหน่อยการเรียนรู้
สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind mappingก่อนเรียน
มาตรฐาน ว ๑.๒
-อภิปรายลักษณะต่างๆ ของลวดลาย (ป.๓/๑)
เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล้าย คลึงกันของลวดลาย
(ป.๓/๒)
สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ลวดลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน(ป.๓/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๑
สำรวจสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ 
(ป.๓/๑)
มาตรฐาน ส ๑.    
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
-บอกความหมาย   ความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๔)
มาตรฐาน  ส ๒.
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆได้
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน  ส ๒.
วิเคราะห์ความแตก ต่างของกระบวนการทำลวดลายของแต่ละภูมิภาค(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ส ๓.๒   
บอกความสำคัญของลวดลายของแต่ละ
มาตรฐาน ส ๔.
-สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลาก หลาย (ป.๕/๑)
-รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหเตุผล(ป.๕/๑)

มาตรฐาน  ส ๒.
สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประ เพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น(ป.๓/๑)
บอกพฤติกรรม
การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย
(ป.๓/๒)
-อธิบายความแตก ต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
(ป.๔/๔)
จุดเน้นที่๑
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน พ ๑.
อธิบายลักษณะและ
วิวัฒนการในการสร้างสรรค์ลวดลาย
ท้องถิ่น(ป.๓/๑)
มาตรฐาน  พ ๒.
-อธิบายความ สำคัญและความแตกต่างของลวดลายแต่ละภาคได้ (ป.๓/๑)
อธิบายวิธีสร้างสร้างสรรค์เครื่องมือในการดิษฐ์ลวดลายต่างๆ (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๑.๑
-บรรยายรูปร่างรูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวด ล้อมและงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานลวดลาย
(ป.๓/๒)
วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัวให้เกิดลวดลาย (ป.๓/๓)
มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานลวดลาย
(ป.๓/๕)
วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่างรูปทรง
มาตรฐานง๑.
อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทำงาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม
(ป.๓/๑)
ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
(ป.๓/๒)
-ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วย
ความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว ๒.๒
สำรวจทรัพยากร
ธรรมชาติ และอภิปรายการสร้างลวดลายโดยใช้    ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น(ป.๓/๑)
อภิปรายและ       นำเสนอการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ    อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(ป.๓/๓)
มาตรฐาน ว ๓.๑
อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุ
แต่ละชนิดในการสร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ว ๕.๑
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆได้
ภาคในประเทศไทยได้(ป.๓/๒)
อธิบายเหตุผลการของการสร้างสรรค์ลวดลายของแต่ละภูมิภาค (ป.๓/๓)มาตรฐาน ส ๔.
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ลวดลาย (ป.๓/๑)
-สรุปลักษณะที่สำคัญของขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ   ชุมชนอื่นๆ (ป.๓/๓)
จุดเน้นที่๔
ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
(ป.๓/๘)
(ป.๓/๖)
บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงาน
ลวดลาย (ป.๓/๗)
บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน  
(ป.๓/๑๐)
มาตรฐาน ศ ๑.๒
เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
(ป.๓/๑)
อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานลวดลาย
ในท้องถิ่น (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๒.
จำแนกแหล่งกำเนิดของลวดลายได้ (ป.๓/๑)
มาตรฐาน ศ ๒.
ระบุความสำคัญและประโยชน์ของของการ
(ป.๓/๓)
มาตรฐานง๒.
-สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
(ป.๓/๑)
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำวันอย่างสร้างสรรค์
(ป.๓/๒)
มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำ

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ว ๖.๑
สืบค้นข้อมูลและอภิปรายส่วน ประกอบในการทำลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ว ๘.๑
-ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ (ป.๓/๑)
วางแผน การสังเกต เสนอวิธีการทำลวดลายต่างๆได้
(ป.๓/๒)
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการประดิษฐ์ลวดลาย (ป.๓/๓)
แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล
มาตรฐาน ส ๕.
ใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ป.๓/๑)
บอกความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน(ป.๓/๓)
มาตรฐาน ส ๕.
เปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงของลวดลายต่างๆจากอดีตถึงปัจจุบัน
(ป.๓/๑)
อธิบายความแตกต่างของลวดลายต่างๆของแต่ละภูมิภาค (ป.๓/๔)
สร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
กลับมาใช้ซ้ำ
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน ง ๓.
ค้นหาข้อมูล อย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ
(ป.๓/๑)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

จากกลุ่มนำไปสู่การสร้างความรู้เรื่องลวดลาย (ป.๓/๗)
นำเสนอจัดแสดง ผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจ(ป.๓/๘)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่มาและความสำคัญ
ประวัติศาตร์
ภูมิศาสตร์
วิทยาศาตร์
ศาสนา
ภูมิปัญญามาตรฐาน ว ๑.๒
อภิปรายลักษณะต่างๆของลวดลาย
(ป.๓/๑)
เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล้าย คลึงกันของลวดลาย
(ป.๓/๒)
สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ลวดลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน(ป.๓/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๑
สำรวจสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ 
(ป.๓/๑)
มาตรฐาน ส ๑.    
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
-บอกความหมาย   ความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๔)
มาตรฐาน  ส ๒.
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆได้
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน  ส ๒.
วิเคราะห์ความแตก ต่างของกระบวนการทำลวดลายของแต่ละภูมิภาค(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ส ๔.
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ลวดลาย (ป.๓/๑)
สรุปลักษณะที่สำคัญของขนมธรรม
มาตรฐาน ส ๔.
สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลาก หลาย (ป.๕/๑)
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหเตุผล(ป.๕/๑)
มาตรฐาน  ส ๒.
สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประ เพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น(ป.๓/๑)
บอกพฤติกรรม
การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย
(ป.๓/๒)
-อธิบายความแตก ต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
(ป.๔/๔)
จุดเน้นที่๑
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ป.๓/๓)
จุดเน้นที่๔
ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
มาตรฐาน พ ๑.
อธิบายลักษณะและ
วิวัฒนการในการสร้างสรรค์ลวดลาย
ท้องถิ่น(ป.๓/๑)
มาตรฐาน  พ ๒.
อธิบายความ สำคัญและความแตกต่างของลวดลายแต่ละภาคได้ (ป.๓/๑)
อธิบายวิธีสร้างสร้างสรรค์เครื่องมือในการดิษฐ์ลวดลายต่างๆ (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๑.๑
บรรยายรูปร่างรูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวด ล้อมและงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานลวดลาย
(ป.๓/๒)
วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัวให้เกิดลวดลาย (ป.๓/๓)
มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานลวดลาย
(ป.๓/๕)
มาตรฐาน ศ ๑.๒
เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
มาตรฐานง๑.
อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทำงาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม
(ป.๓/๑)
ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
(ป.๓/๒)
ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วย
ความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ป.๓/๓)
มาตรฐานง๒.
สร้างของเล่นของ

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๒.๒
สำรวจทรัพยากร
ธรรมชาติ และอภิปรายการสร้างลวดลายโดยใช้    ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น(ป.๓/๑)
อภิปรายและ       นำเสนอการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ    อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(ป.๓/๓)
เนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ   ชุมชนอื่นๆ (ป.๓/๓)
มาตรฐาน ส ๕.
ใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ป.๓/๑)
บอกความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน(ป.๓/๓)

(ป.๓/๘)
(ป.๓/๑)
อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานลวดลาย
ในท้องถิ่น (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๒.
จำแนกแหล่งกำเนิดของลวดลายได้ (ป.๓/๑) (ป.๓/๑)
อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานลวดลาย
ในท้องถิ่น (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๒.
จำแนกแหล่งกำเนิดของลวดลายได้ (ป.๓/๑)

ใช้อย่างง่ายโดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
(ป.๓/๑)
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำวันอย่างสร้างสรรค์
(ป.๓/๒)
มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ
(ป.๓/๓)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลวดลาย
ลายผ้า
ลายจักสาน
ลายปั้น
ลายไทย
มาตรฐาน ว ๑.๒
อภิปรายลักษณะต่างๆ ของลวดลาย (ป.๓/๑)
เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล้าย คลึงกันของลวดลาย
(ป.๓/๒)
สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ลวดลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน(ป.๓/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๑
สำรวจสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ 
(ป.๓/๑)


มาตรฐาน ส ๑.    
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
-บอกความหมาย   ความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๔)
มาตรฐาน  ส ๒.
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆได้
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน  ส ๒.
วิเคราะห์ความแตก ต่างของกระบวนการทำลวดลายของแต่ละภูมิภาค(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ส ๓.๒   
บอกความสำคัญของลวดลายของแต่ละ
มาตรฐาน ส ๔.
สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลาก หลาย (ป.๕/๑)
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหเตุผล(ป.๕/๑)

มาตรฐาน  ส ๒.
สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประ เพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น(ป.๓/๑)
บอกพฤติกรรม
การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย
(ป.๓/๒)
-อธิบายความแตก ต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
(ป.๔/๔)
จุดเน้นที่๑
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน พ ๑.
อธิบายลักษณะและ
วิวัฒนการในการสร้างสรรค์ลวดลาย
ท้องถิ่น(ป.๓/๑)
มาตรฐาน  พ ๒.
อธิบายความ สำคัญและความแตกต่างของลวดลายแต่ละภาคได้ (ป.๓/๑)
อธิบายวิธีสร้างสร้างสรรค์เครื่องมือในการดิษฐ์ลวดลายต่างๆ (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๑.๑
บรรยายรูปร่างรูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวด ล้อมและงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานลวดลาย
(ป.๓/๒)
วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัวให้เกิดลวดลาย (ป.๓/๓)
มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานลวดลาย
(ป.๓/๕)
วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริง โดยใช้เส้น รูปร่างรูปทรง
มาตรฐานง๑.
อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทำงาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม
(ป.๓/๑)
ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
(ป.๓/๒)
ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วย
ความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๒.๒
สำรวจทรัพยากร
ธรรมชาติ และอภิปรายการสร้างลวดลายโดยใช้    ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น(ป.๓/๑)
อภิปรายและ       นำเสนอการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ    อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(ป.๓/๓)
มาตรฐาน ว ๓.๑
อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุ
แต่ละชนิดในการสร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ว ๕.๑
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆได้
ภาคในประเทศไทยได้(ป.๓/๒)
อธิบายเหตุผลการของการสร้างสรรค์ลวดลายของแต่ละภูมิภาค (ป.๓/๓)มาตรฐาน ส ๔.
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ลวดลาย (ป.๓/๑)
สรุปลักษณะที่สำคัญของขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ   ชุมชนอื่นๆ (ป.๓/๓)
จุดเน้นที่๔
ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
(ป.๓/๘)
(ป.๓/๖)
บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสร้างงาน
ลวดลาย (ป.๓/๗)
บรรยายลักษณะรูปร่าง รูปทรง ในงานการออกแบบสิ่งต่าง ๆ ที่มีในบ้านและโรงเรียน  
(ป.๓/๑๐)
มาตรฐาน ศ ๑.๒
เล่าถึงที่มาของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น
(ป.๓/๑)
อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการสร้างงานลวดลาย
ในท้องถิ่น (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๒.
จำแนกแหล่งกำเนิดของลวดลายได้ (ป.๓/๑)
มาตรฐาน ศ ๒.
ระบุความสำคัญและประโยชน์ของของการ
(ป.๓/๓)
มาตรฐานง๒.
สร้างของเล่นของใช้อย่างง่ายโดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
(ป.๓/๑)
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำวันอย่างสร้างสรรค์
(ป.๓/๒)
มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำ

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ว ๖.๑
สืบค้นข้อมูลและอภิปรายส่วน ประกอบในการทำลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ว ๘.๑
ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจ (ป.๓/๑)
วางแผน การสังเกต เสนอวิธีการทำลวดลายต่างๆได้
(ป.๓/๒)
เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการประดิษฐ์ลวดลาย (ป.๓/๓)

มาตรฐาน ส ๕.
ใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ป.๓/๑)
บอกความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน(ป.๓/๓)
มาตรฐาน ส ๕.
เปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงของลวดลายต่างๆจากอดีตถึงปัจจุบัน
(ป.๓/๑)
อธิบายความแตกต่างของลวดลายต่างๆของแต่ละภูมิภาค (ป.๓/๔)
สร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
กลับมาใช้ซ้ำ
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน ง ๓.
ค้นหาข้อมูล อย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ
(ป.๓/๑)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประโยชน์
ตนเอง
สังคม
เศรษฐกิจ

มาตรฐาน ว ๑.๒
อภิปรายลักษณะต่างๆของลวดลาย
(ป.๓/๑)
เปรียบเทียบและระบุลักษณะที่คล้าย คลึงกันของลวดลาย
(ป.๓/๒)
สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ลวดลายจากอดีตจนถึงปัจจุบัน(ป.๓/๔)
มาตรฐาน ว ๒.๑
สำรวจสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของการสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆ 
(ป.๓/๑)
มาตรฐาน ส ๑.    
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
-บอกความหมาย   ความสำคัญของลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๔)
มาตรฐาน  ส ๒.
อธิบายความสำคัญของลวดลายต่างๆได้
(ป.๓/๓)
มาตรฐาน  ส ๒.
วิเคราะห์ความแตก ต่างของกระบวนการทำลวดลายของแต่ละภูมิภาค(ป.๓/๒)
มาตรฐาน ส ๔.
ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ลวดลาย (ป.๓/๑)
สรุปลักษณะที่สำคัญของขนมธรรม
มาตรฐาน ส ๔.
สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลาก หลาย (ป.๕/๑)
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อตอบคำถามทางประวัติศาสตร์อย่างมีเหเตุผล(ป.๕/๑)
มาตรฐาน  ส ๒.
สรุปประโยชน์และปฏิบัติตนตามประ เพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น(ป.๓/๑)
บอกพฤติกรรม
การดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในกระแสวัฒนธรรม 
ที่หลากหลาย
(ป.๓/๒)
-อธิบายความแตก ต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น
(ป.๔/๔)
จุดเน้นที่๑
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ป.๓/๓)
จุดเน้นที่๔
ยอมรับและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ
มาตรฐาน พ ๑.
อธิบายลักษณะและ
วิวัฒนการในการสร้างสรรค์ลวดลาย
ท้องถิ่น(ป.๓/๑)
มาตรฐาน  พ ๒.
อธิบายความ สำคัญและความแตกต่างของลวดลายแต่ละภาคได้ (ป.๓/๑)
อธิบายวิธีสร้างสร้างสรรค์เครื่องมือในการดิษฐ์ลวดลายต่างๆ (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๑.๑
บรรยายรูปร่างรูปทรง ในธรรมชาติสิ่งแวด ล้อมและงานทัศนศิลป์เกี่ยวกับลวดลายต่างๆ
(ป.๓/๑)
ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สร้างผลงานลวดลาย
(ป.๓/๒)
วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัวให้เกิดลวดลาย (ป.๓/๓)
มีทักษะพื้นฐาน ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์งานลวดลาย
(ป.๓/๕)
มาตรฐาน ศ ๒.
จำแนกแหล่งกำเนิดของลวดลายได้ (ป.๓/๑) (ป.๓/๑)
อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
มาตรฐานง๑.
อธิบายวิธีการและประโยชน์
การทำงาน
เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว
และส่วนรวม
(ป.๓/๑)
ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน
(ป.๓/๒)
ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วย
ความสะอาดความรอบคอบ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ป.๓/๓)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคม
ประวัติศาสตร์
หน้าที่พลเมือง
สุขศึกษา
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ว ๒.๒
สำรวจทรัพยากร
ธรรมชาติ และอภิปรายการสร้างลวดลายโดยใช้    ทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น(ป.๓/๑)
อภิปรายและ       นำเสนอการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติ    อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ(ป.๓/๓)
เนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ลวดลาย
(ป.๓/๒)
เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับ   ชุมชนอื่นๆ (ป.๓/๓)
มาตรฐาน ส ๕.
ใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่ายในการหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ป.๓/๑)
บอกความสัมพันธ์ของลักษณะ
ทางกายภาพกับลักษณะทางสังคมของชุมชน(ป.๓/๓)
(ป.๓/๘)
สร้างงานลวดลาย
ในท้องถิ่น (ป.๓/๒)
มาตรฐาน ศ ๒.
จำแนกแหล่งกำเนิดของลวดลายได้ (ป.๓/๑)

ใช้อย่างง่ายโดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล 
ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล
(ป.๓/๑)
เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิต
ประจำวันอย่างสร้างสรรค์
(ป.๓/๒)
มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ
(ป.๓/๓)


"""""""""""""""""""


ปฏิทินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (PBL) หน่วย "Time ลายร้อยเรื่องราว
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Quarte1 ภาคเรียนที่ 1/2559

Week
Input
Process  
Output
Outcome
1
16-20
พ.ค.59โจทย์: สร้างแรงบันดาลใจ/สร้างฉันทะ

Key Questions :
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms 
Round Robin 
Place mats
Show & Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
- สื่อจริง
- รูปภาพลวดลายต่างๆ
- อุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย
( ไม้เสียบลูกชิ้น ไหมพรม ไหมญี่ปุ่น)
ครูนำตัวอย่างลวดลายแบบต่างๆ ทั้งสื่อจริงและรูปภาพ อาทิ ลายไทย ลายบนฝาผนัง ลายบนเรือนร่าง ลวดลายบนผ้า ลายแกะสลัก ลายเครื่องปั้นดินเผา ลายจักสาน รวมไปถึงการบรรยากาศภายในชั้นเรียน ใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”“นักเรียนคิดว่าสิ่งที่สังเกตเห็นมีอะไรที่เหมือนกันและมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างไร?
- ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น
- ครูนำผ้าลายที่ใช้ในโรงเรียนมาให้นักเรียนสังเกต ใช้คำถามกระตุ้นความคิด “เมื่อนักเรียนเห็นสิ่งนี้แล้วนึกถึงอะไร และมีความเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร?”
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน ให้นักเรียนระดมความคิดเห็นโดยผ่านเครื่องมือความคิด Place mats และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนออกแบบและสร้างลวดลายตามจินตนาการบนโครงเสื้อในกระดาษ A4 ที่ครูแจกให้
- ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างการสานใยแมงมุมจากไหมพรม และใช้คำถามกระตุ้นความคิด  นักเรียนสังเกตเห็นอะไร? เมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วทำให้นึกถึงอะไร?
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ครูให้นักเรียนดูวัสดุที่ครูเตรียมไว้ คือ ไหมพรมหลายสีและไม้เสียบลูกชิ้น ให้นักเรียนสร้างลวดลายตามจินตนาการ
- นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง และครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร?”  นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?
- ครูทบทวนกิจกรรมที่ในวันอังคารว่า ทำอะไร/มีปัญหาอะไร/มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร?” นักเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนดูวัสดุที่ครูเตรียมมาให้ (ไหมญี่ปุ่นหลากสี) และใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนเห็นอะไร?” / “เชือก 5 เส้น จะทำให้เป็นลวดลายได้อย่างไรและสามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไร?” ให้นักเรียนออกแบบและสร้างลวดลายตามจินตนาการ พร้อมนำเสนอว่าทำอะไรและนำไปใช้อย่างไร
- นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง บอกชื่อชิ้นงาน วิธีการใช้ และครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร?”/ “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านเครื่องมือการคิด Show & Share
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ระดมความคิดเห็นร่วมกัน โดยผ่านเครื่องคิด Place mats
- ออกแบบและสร้างลวดลายเสื้อในกระดาษที่ครูแจกให้
ออกแบบและสร้างลวดลายใยแมงมุม
- ออกแบบและสร้างลวดลายจากไหมญี่ปุ่น
- ระดมความคิดเห็นร่วมกัน โดยผ่านเครื่องคิด Round Rubin

 ชิ้นงาน
- Place mats
- ลวดลายการสร้างใยแมงมุม
- ลวดลายจากไหมญี่ปุ่น
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
-  สามารถพูดอธิบายตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจน
-  สามารถออกแบบและวางแผนสิ่งที่ตนเองอย่างเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
2
23 - 27
.
59
โจทย์: วางแผน การเรียนรู้

Key Question : 
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรใน Quarter นี้ เพราะอะไร?
- นักเรียนจะตั้งชื่อสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ว่าอย่างไร?
- นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms 
Round Robin
Blackboard Share
Think Pair Share
Mind mapping

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- สื่อจริง
- อินเทอร์เน็ต
- แท็ปเล็ต
- ครูทบทวนการบ้านจากสัปดาห์ที่แล้ว โดยการให้นักเรียนไปคิดชื่อหน่วยการเรียนรู้ และใช้คำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนจะตั้งชื่อสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ว่าอย่างไร?”
- ครูให้นักเรียนเขียนชื่อหน่วยการเรียนรู้ โดยผ่านเครื่องมือการคิด Think Pair Share โดยเริ่มจากการคิดคนเดียว จากนั้นจับคู่กับคนข้างๆ และรวมกลุ่มใหญ่จนได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้
-นักเรียนออกแบบชื่อหน่วยการเรียนรู้ สร้างลวดลายบนชิ้นงานและนำไปติดหน้าชั้นเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนรู้และอยากเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับลวดลาย?”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้เกี่ยวกับ ลวดลายโดยผ่านเครื่องมือการคิด Blackboard Share โดยให้นักเรียนแต่ละคนเสนอความคิดเห็นคนละข้อที่ไม่ซ้ำกัน
- นักเรียนช่วยกันออกแบบและเขียนสิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้นำไปติดในชั้นเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร?”
- นักเรียนออกแบบปฏิทินการเรียนรู้ของตนเองทั้ง10 สัปดาห์
โดยร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ร่วมกัน โดยผ่านเครื่องมือการคิด Blackboard Share
- นักเรียนร่วมกันเขียนปฏิทินการเรียนรู้ติดในชั้นเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนมีความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับลวดลายมากน้อยเพียงใด?” นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนเขียน Mind mapping ก่อนเรียน
- ครูให้นักเรียนดูคลิปกระบี่มือหนึ่ง : 8 ขวบอัจริยะวาดลายไทย ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร? ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด 
    - “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
    - “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
    - “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- สรุปสิ่งที่ได้จากการดูคลิปวีดีโอ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ทำ Mind mapping ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind mapping ก่อนเรียน
- Web สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถพูดอธิบายตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
สามารถออกแบบและวางแผนสิ่งที่ตนเองอย่างเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
3
30 พ.ค.59
-
3 มิ.ย.59โจทย์ ภูมิหลังของลาย
- ลายพื้นถิ่น
- ลวดลายบนผืนผ้า

Key Questions :
นักเรียนคิดว่าลายผ้าสามารถบอกอะไรได้บ้าง เพราะเหตุใด?  
ทำไมคนแต่ละพื้นถิ่นมีลายผ้าไม่เหมือนกัน?
                              
เครื่องมือคิด :
 Brainstorms 
Round Robin 
Jigsaw
Show and Share 
 Web 
       
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ
- อินเทอร์เน็ต
- แท็ปเล็ต
- สื่อจริง (ผ้ามัดย้อม)

- ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างลายผ้าที่แสดงถึงความเป็นภูมิภาคต่างๆ ใช้คำถามกระตุ้นความคิด  “นักเรียนคิดว่า ลวดลายบนผ้ามีที่มาและมีความแตกต่างกันอย่างไร?
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน ให้ศึกษาลายผ้าแต่ละแบบ
-นักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากลวดลายของผ้าตัวอย่าง ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างของลวดลายของผ้าแต่ละภูมิภาค
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ เรื่องราวบนผืนผ้าดำ
  - ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดว่า นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการดูคลิปวีดีโอ?”
  -นักเรียนตอบคำถาม ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
- ครูเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ทำผ้ามัดย้อม และให้นักเรียนลองทำผ้ามัดย้อมด้วยตนเอง
- ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน
ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับลายผ้าในแต่ละภูมิภาค
นำเสนองานที่ได้ค้นคว้ามาให้น่าสนใจ
- วิเคราะห์ข้อมูล ระดมความคิดเห็น
- ออกแบบและสร้างลวดลายต่างๆบนผ้า

ชิ้นงาน
- ชาร์ตความรู้ลายผ้า
- ผ้ามัดย้อม
- ปะติดลายผ้า 
- Web สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
นักเรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายวิธีการสร้างลวดลายบนผ้าในแบบต่างๆ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคม ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เกี่ยวเนื่องให้เกิดผ้าลายต่างๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เป็นสรรค์สร้างเป็นชิ้นงานได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะ ICT
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
เคารพตนเอง  และผู้อื่น
4
6-10
มิ.
59
โจทย์ลวดลายจักสาน

Key Question : 
ลวดลายจักสานมีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างไรกับวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms
Round Robin
Jigsaw
Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน
สื่อจริง (เครื่องจักสานแบบต่างๆ, อุปกรณ์ในการทอเสื่อ)
- กก ไหล ใบมะพร้าว ใบตาล
-ครูให้นักเรียนสังเกตเครื่องจักสานแบบต่างๆ ที่ครูเตรียมมา พร้อมใช้คำถามกระตุ้นความคิด
นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?
นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เห็นทำมาจากอะไร มีวิธีการอย่างไรในการสร้างสิ่งนี้?
นักเรียนรู้จักลายสานอะไรบ้าง นักเรียนเจอลายสานที่ไหน 
 “ในแต่ละภูมิภาคมีลวดลายจักสาน หรือ อุปกรณ์อะไรบ้าง?” ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลายสาน หรือ อุปกรณ์ของแต่ละภูมิภาคเชื่อมโยงสู่ภูมิปัญญา และสังคมนั้นๆ
นักเรียนสานกล่องใส่ของจากวัสดุเหลือใช้(กล่องนม)
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในวันจันทร์ที่ผ่านมา ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนคิดว่าการจักสานสามารถนำวัสดุอะไรมาทำได้บ้าง และทำเป็นอะไรได้บ้าง?” ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาจักสาน และสิ่งของจากการจักสาน
- ครูเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทอเสื่อและให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทอเสื่อและออกแบบลายเสื่อด้วยตนเอง
- ครูนำของเล่นจากการสานใบมะพร้าวมาให้นักเรียนดู และใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?” / “สิ่งที่นักเรียนเห็นทำมาจากสิ่งใด? ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน ให้นักเรียนทำของเล่นจากใบมะพร้าว
- ครูและนักเรียนทบทนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?/ “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?/ “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิติประจำวันได้อย่างไร?” ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามความสนใจของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
การบ้าน นักเรียนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลวดลาย หรือ อุปกรณ์จักสานต่างๆของแต่ละภูมิภาค (เหนือ กลาง ใต้ ตะวันตก ตะวันออก และ ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมนำเสนอ
- นักเรียนสรรค์สร้างชิ้นงานโดยการสานจากวัสดุต่างๆ

ชิ้นงาน
- การสานของใช้จากกล่องนม
นักเรียนทอเสื่อกก
- การสานใบลานและใบมะพร้าว
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายความเป็นมาของลายจักสานแต่ละวัฒนธรรม ความเชื่อ เชื่อมโยงถึงภูมิปัญญา และ สังคมถิ่นฐานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย-สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
5
13 - 17
มิ.ย.
59
โจทย์ลวดลายเครื่องปั้นดินเผา

Key Questions :
- “นักเรียนคิดว่าลายปั้นสามารถบอกอะไรได้บ้างเพราะเหตุใด?
- “ทำไมคนแต่ละพื้นถิ่นถึงมีลายปั้นไม่เหมือนกัน?

เครื่องมือคิด
Brainstorms
    Round Robin
Jigsaw
Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน
สื่อจริง (เครื่องปั้นดินเผา)
- อินเทอร์เน็ต
- ครูให้นักเรียนสังเกตคลิปเครื่องปั้นดินเผาสื่อจริงและภาพของเครื่องปั้นแบบต่างๆ อาทิ โอ่งมังกร หม้อดิน ถ้วยชาม แก้วกาแฟ  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้ดูภาพลายแต่ละภูมิภาค เช่น ภาคกลางเป็นเครื่องสังคโลก ภาคเหนือเป็นเครื่องถ้วยล้านนา ภาคอีสานเป็นลายบ้านเชียง และภาคใต้เป็นลายกุณฑี ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด  นักเรียนเห็นอะไร?”/“ภาพที่เห็นสื่อสารอะไร?”/“มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง?”/ “มีภูมิหลังและมีที่มาอย่างไร?”
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคำถามและวางแผนออกแบบการเรียนรู้
- ครูให้นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเกี่ยวกับลายเครื่องปั้นในแบบต่างๆ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด นักเรียนมีวิธีการสร้างลายที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือลักษณะเฉพาะของตนเองโดยใช้วัสดุขึ้นลายหรือเขียนลายพื้นถิ่นอย่างไร?
- นักเรียนออกแบบการสร้างลาย เช่น การเตรียมดิน หาดินสีต่างๆ การผสมดินเพื่อให้เกิดสีที่ต้องการและสรรค์สร้างลวดลายของตนเองตามที่ออกแบบไว้ นำเสนอผลงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนางานต่อ
- นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง พร้อมบอกเหตุผลว่า ทำไมถึงสร้างลายนี้ เพราะอะไร และมีที่มาอย่างไร?
- ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์ ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วางแผนออกแบบการเรียนรู้
- สร้างสรรค์ผลงานการปั้นและออกแบบลวดลายของตนเอง
- นำเสนอผลงาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
เครื่องปั้นดินเผาและการออกแบบลาย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
สามารถอธิบายเกี่ยวกับลายปั้นแต่ละท้องถิ่นมีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องให้เกิดลายต่างๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เป็นชิ้นงานที่สรรค์สร้างได้    
    
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
6
20 - 24
มิ.ย.
59โจทย์ลวดลายแกะสลัก

Key Questions :
ลวดลายงานแกะสลักมีความสำคัญและเกี่ยวข้องอย่างไรกับวิถีชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่นอย่างไร?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms Round Robin Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
ครู
นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์:
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- สื่อจริง (ดินเหนียวแกะสลัก)
รูปภาพ
- ครูให้นักเรียนดูรูปภาพลายแกะสลักแบบต่างๆ ทั้งลายนูนสูง ลายนูนต่ำ ลายกระเบื้อง ลายไม้ ลายหิน ฯลฯ
- นักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น
- แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้ดูภาพลายที่ครูให้ซึ่งมีความแตกต่างกัน ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด
    นักเรียนเห็นอะไร?
    “ภาพที่เห็นสื่อสารอะไร?
    “มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง?”
    “มีภูมิหลังและมีที่มาอย่างไร?”
-นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคำถามและสำรวจลายเครื่องปั้นต่างๆที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียน
- นักเรียนออกแบบการแกะสลักสร้างลาย เช่น แกะดินเหนียว(งานปั้น)
- นักเรียนสรรค์สร้างลวดลายแกะสลักของตนเองตามที่ออกแบบไว้ และนำเสนอผลงานของตนเอง พร้อมบอกเหตุผลว่า ทำไมถึงสร้างลายนี้ เพราะอะไร และมีที่มาอย่างไร?
- ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์ ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ภาระงาน
- สำรวจลายเครื่องปั้นในโรงเรียน
การแกะสลักดินเหนียว
- นำเสนองาน

ชิ้นงาน
การแกะสลักดินเหนียว
- ภาพลายเครื่องปั้นจากการสำรวจ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายลักษณะของลวดลายแกะสลักในแบบต่างๆที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่น ทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เป็นชิ้นงานที่สรรค์สร้างได้                  

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย-สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
7
27มิ.ย.59
-
1 ก.ค 59
โจทย์: ช่วงเวลาของการเกิดลาย


Key Question : 
นักเรียนสามารถประยุกต์ลวดลายเป็นของตนเองได้หรือไม่ อย่างไร?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms
Round Rubin
Time line
Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์
- อินเทอร์เน็ต
- กระดาษชาร์ต สี ดินเสอ
- ครูทบทวนกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดหลายสัปดาห์เกี่ยวกับการสร้างลวดลายต่างๆ และใช้คำถามกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาและลวดลายอื่นๆที่นักเรียนรู้จัก ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
-นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
- นักเรียนสืบค้นข้อมูลและออกแบบการทำ Time line ช่วงเวลาของการเกิดลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- นักเรียนนำเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม
- ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์
ร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- การสืบค้นข้อมูล
- การทำ Time line ช่วงเวลาของการเกิดลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- นำเสนอผล อภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- Time line ช่วงเวลาของการเกิดลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลวดลายต่างๆที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ตลอดจนนำมาประยุกต์ใช้สรรค์สร้างเป็นชิ้นงานที่สร้างรายได้และอาชีพได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
8
4 - 8
..
59
โจทย์ : ลวดลายประยุกต์
แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะตน สร้างรายได้สร้างอาชีพ

Key Question : 
นักเรียนสามารถประยุกต์ลวดลายเป็นของตนเองได้หรือไม่ อย่างไร?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms
Round Robin
Show and Share
Flow Chart

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- รูปภาพลวดลายต่างๆ
- ครูทบทวนกิจกรรมที่เรียนมาตลอดหลายสัปดาห์ ทบทวนกิจกรรมและชิ้นงานของลวดลายต่างๆ ที่ได้เรียนมา และให้ดูรูปภาพชิ้นงานเพิ่มเติม ใช้คำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนชอบกิจกรรมใดมากที่สุด และสามารถสร้างชิ้นงานของตนเองจากกิจกรรมที่ผ่านมาได้อย่างไร?”
- นักเรียนออกแบบประยุกต์การใช้ลวดลายในการทำชิ้นงานของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่แต่ละคนสนใจ โดยที่ชิ้นงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
- นักเรียนนำเสนอแผนงานการออกแบบและเริ่มทำชิ้นงานของตนเอง นำเสนอผลงาน ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูความก้าวหน้าและพัฒนาชิ้นงานต่อไป
- ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากคลิปวีดีโอ
- สร้างลวดลายที่แสดงถึงความเป็นตัวตนเกี่ยวกับตัวเอง
- นำเสนอผล อภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ลวดลายความเป็นตัวตน
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลวดลายต่างๆที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ตลอดจนนำมาประยุกต์ใช้สรรค์สร้างเป็นชิ้นงานที่สร้างรายได้และอาชีพได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
9
11 - 15
..
59

โจทย์ความ
สัมพันธ์กับวิถีชีวิต

Key Questions :
นักเรียนจะออกแบบลวดลายที่แสดงความเป็นวัฒนธรรมหรือกลุ่มคนเดียวกันได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms
 Round Robin
Jigsaw
Show and Share

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายใน
คลิปวีดีโอและภาพการสร้างลวดลายต่างๆ
- ครูทบทวนกิจกรรมจากการทำชิ้นงานของนักเรียน เปิดคลิปวีดีโอและภาพการสร้างลวดลายในแบบต่างๆ ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนจะออกแบบลวดลายที่แสดงความเป็นวัฒนธรรมหรือกลุ่มคนเดียวกันได้อย่างไร?
- ครูให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลวดลายในกลุ่มของตน พร้อมวางแผนและออกแบบการเรียนรู้
- นักเรียนออกแบบสร้างลวดลายเป็นชิ้นงานของห้องเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของคนในชั้นเรียน
- นำเสนอผลงาน ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด 
      “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
      “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
      “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
      “นักเรียนอยากเรียนรู้เพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง?”
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- วางแผนและออกแบบการทำงาน
- นำเสนองาน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ชิ้นงานของห้องเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและอธิบายได้ว่าลวดลายที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของกลุ่มคนเดียวกันจากอดีตถึงปัจจุบันได้สามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ทำชิ้นงาน ได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งแก้ปัญหาจากการสร้างชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย-สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
10
21 - 22
..
59
โจทย์สรุปองค์ความรู้หน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราว

เครื่องมือคิด :
Brainstorms
Round Robin
Mind Mapping

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- กระดาษ สี ดินสอ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด ตลอด Quarter นี้ 
- ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 1
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 1
สรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
สรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
เข้าใจและอธิบายได้ว่าลวดลายที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของกลุ่มคนเดียวกันจากอดีตถึงปัจจุบันได้สามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ทำชิ้นงาน ได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งแก้ปัญหาจากการสร้างชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย

ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติเชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย-สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
11
25 - 29
..
59
โจทย์นำเสนอสิ่งที่เรียนรู้

Key Questions :
นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราว ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms
Round Rubin
 Mind Mapping

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
ครู
นักเรียน
ผู้ปกครอง

สื่อ/อุปกรณ์:
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- ชิ้นงานลวดลายต่างๆ ที่ใช้ประกอบการนำเสนอ
- นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

นักเรียนแต่ละคนเขียนประเมินตนเองสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
นักเรียนวางแผนการจัดนิทรรศการนำเสนอข้อมูล
นักเรียนเตรียมตัว และซ้อมนำเสนอองค์ความรู้ใน Quarter 1
นักเรียนนำเสนอถ่ายทอดองค์ความรู้หน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราว ให้ พี่ๆน้องๆ และ ผู้ปกครองชื่นชม
นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว และการพัฒนาใน Quarter หน้า
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ตามความสนใจของตนเอง
ภาระงาน
- สรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
ประเมินตนเองสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
 - นำเสนอถ่ายทอดองค์ความรู้
- ตอบคำถามหลังเรียน
ชิ้นงาน
สรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
ประเมินตนเองสิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
- ตอบคำถามหลังเรียน

ความรู้
นักเรียนเข้าใจสามารถอธิบายและนำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอทั้ง Quarter หน่วย “Time ลายร้อยเรื่องราวเชื่อมโยงเข้าสู่ภูมิภาคแต่ละภาค อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ
ทักษะชีวิต
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทักษะการสื่อสาร
ทักษะ ICT

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ