เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : สามารถอธิบายเกี่ยวกับลายปั้นแต่ละท้องถิ่นมีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องให้เกิดลายต่างๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เป็นชิ้นงานที่สรรค์สร้างได้        

Week
Input
Process  
Output
Outcome
5
13 - 17
มิ.ย.
59
โจทย์ : ลวดลายเครื่องปั้น
Key Questions :
- “นักเรียนคิดว่าลายปั้นสามารถบอกอะไรได้บ้างเพราะเหตุใด?
- “ทำไมคนแต่ละพื้นถิ่นถึงมีลายปั้นไม่เหมือนกัน?

เครื่องมือคิด
Brainstorms
ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับลายปั้นในแต่ละภูมิภาค
    Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลวดลายที่สังเกตเห็น
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลายเครื่องปั้นที่ได้ค้นหามา
Jigsaw
สืบค้นข้อมูลลายเครื่องปั้นของแต่ละภูมิภาค
Show and Share
นำเสนอลายเครื่องปั้นของตนเอง

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน
สื่อจริง


วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง : 
ครูให้นักเรียนสังเกตสื่อจริงและภาพของเครื่องปั้นแบบต่างๆ อาทิ โอ่งมังกร หม้อดิน ถ้วยชาม เครื่องปั้นดินเผาของคนในสมัยก่อน
เชื่อม:
- นักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น
- แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 2 คน ให้ดูภาพลายแต่ละภูมิภาค เช่น ภาคกลางเป็นเครื่องสังคโลก ภาคเหนือเป็นเครื่องถ้วยล้านนา ภาคอีสานเป็นลายบ้านเชียง และภาคใต้เป็นลายกุณฑี ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด
   - “ภาพที่เห็นสื่อสารอะไร?
   - “มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง?”
   - “มีภูมิหลังและมีที่มาอย่างไร?”
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตอบคำถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- ให้นักเรียนสำรวจลวดลายเครื่องปั้นที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียนพร้อมวาดภาพสิ่งที่เห็นคนละ 1 อย่าง
- วิเคราะห์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างลวดลายเครื่องปั้นในสมัยก่อนและสมัยใหม่
การบ้าน ให้นักเรียนเตรียมดินเหนียวมาปั้นในวันอังคาร

วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง:
ครูให้นักเรียนดูเครื่องปั้นที่ครูเตรียมมา ใช้คำถามกระตุ้นความคิดว่าสิ่งที่เห็นมีวิธีการทำอย่างไร นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เชื่อม :
ครูและนักเรียนออกแบบการปั้นโดยทำเป็นของใช้และสามารถนำไปเขียนลวดลายได้

วันพุธ (2 ชั่วโมง)
ใช้ : 
นักเรียนสรรค์สร้างลวดลายของตนเองตามที่ออกแบบไว้
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ใช้ : 
 นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนางานต่อไป

วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ใช้:
นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง พร้อมบอกเหตุผลว่า ทำไมถึงสร้างลายนี้ เพราะอะไร และมีที่มาอย่างไร?
ชง : 
ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด 
-       “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
-       “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
-       “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้ เป็นการ์ตูนสั้น
ภาระงาน
- วางแผนออกแบบการเรียนรู้
- สร้างสรรค์ผลงานการปั้นและออกแบบลวดลายของตนเอง
- นำเสนอผลงาน

ชิ้นงาน
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเครื่องปั้นดินเผา ในรูปแบบการ์ตูนช่อง
-  สร้างสรรค์ผลงานการปั้นและออกแบบลวดลายด้วยตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
สามารถอธิบายเกี่ยวกับลายปั้นแต่ละท้องถิ่นมีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องให้เกิดลายต่างๆ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์เป็นชิ้นงานที่สรรค์สร้างได้        

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- ใช้อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
มีเป้าหมายและกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดสร้างสรรค์หัวข้อหน่วยที่อยากเรียนรู้
-  สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสิ่งที่อยากเรียนรู้เพื่อออกแบบกิจกรรม
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการจัดลำดับข้อมูล
การเข้าใจและนำเสนอข้อมูลที่สำคัญและเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ความเชื่อทางสังคมโลก
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- พูด/สื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้
- เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบปฏิทินได้
ทักษะ ICT
สืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลวดลายผ้าอย่างหลากหลาย เช่น ถามผู้รู้Internet หรือห้องสมุดได้
จัดการข้อมูลที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ


 ตัวอย่างกิจกรรม
ชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนสังเกตลวดลายเครื่องปั้นของคนแต่ละพื้นถิ่นทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยให้ดูจากรูปภาพที่แตกต่างกัน จับคู่ร่วมกันเคราะห์ถึงที่มา วิธีการทำ การนำไปใช้ประโยชน์ จากนั้นให้นักเรียนสำรวจลวดลายเครื่องปั้นที่มีอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนพร้อมวาดภาพสิ่งที่สังเกตเป็น จากนั้นนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงความเหมือนและความแตกต่างของลวดลายในอดีตและปัจจุบัน ครูได้ให้นักเรียนเตรียมดินเหนียวมาและให้ออกแบบเครื่องปั้นตามความสนใจของตนเอง โดยสิ่งที่ปั้นนั้นเป็นของใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและนำมาสร้างเป็นลวดลายต่างๆได้ด้วย นักเรียนให้ความสนใจในการทำกิจกรรมมาก ก่อนที่จะเริ่มทำครูได้ถามถึงการเตรียมดิน ที่มาของดินว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไรถึงรู้ว่าเป็นดินเหนียวและสามารถนำมาปั้นได้ บางคนบอกว่าหาได้ไม่ยาก มีอยู่ตามบ่อน้ำ คลอง สระน้ำ หรือแม้กระทั่งหลังบ้านแต่ต้องขุดลึกๆ บางคนบอกว่าต้องลองนำมาปั้นดูก่อน หลากหลายคำตอบที่ได้ที่นักเรียนนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากกนั้นครูให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานของตนเองว้าจะทำอะไร ครูได้แนะนำวิธีการปั้นเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากการนวดก่อน นวดเพื่อให้ดินเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน การนวดเราจะนวดไปเรื่อยๆจนดินไม่ติดมือ จึงสามารถนำมาขึ้นรูปได้ ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาปั้นชิ้นงานของตนเอง ส่วนคนที่ไม่ได้เตรียมดินมาครูแป้งได้พาไปขุดหลังโรงเรียนเพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงที่มาของดิน เมื่อปั้นเสร็จแล้วนำชิ้นงานของตนไปตากแดดจนแห้ง ปรากฏว่าหลังจากที่ตากแดดแล้วพบปัญหาว่าชิ้นงานนั้นแตกและมีผิวที่ไม่เรียบ จึงร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย เกิดจากการนวดที่ยังไม่เข้ากันจึงทำให้ดินแตก เกิดจากการนำดินมาต่อกันเรื่อยๆโดยไม่ได้เริ่มจากดินก้อนเดียวเลยทำให้แตก นักเรียนช่วยกันหาวิธีและขอปั้นชิ้นงานใหม่โดยครั้งนี้จะนวดให้นานกว่าเดิมและจะใช้น้ำลูบหรือผสมในขณะที่คลึงเพื่อให้ดินเรียบและเข้ากันมากขึ้น รอบนี้ทุกคนตั้งใจมากกว่าเก่าเพราะครูให้ดินเหนียวแค่คนละก้อนเล็กๆเท่านั้นอีกทั้งยังมีเวลาที่จำกัด ทุกคนเลยตั้งหน้าตั้งตาทำชิ้นงานของตนเองพร้อมกับคำถามที่ทุกคนถามเป็นเสียงเดียวกันว่าของหนูนวดพอหรือยัง ปั้นได้หรือยัง เมื่อปั้นเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดไว้เช่นเคย เมื่อแห้งแล้วนำไปเผาและนำมาเขียนลวดลายตามจินตนาการของตนเอง นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้สรุปการเรียนรู้ตามความสนใจของตนเอง

    ตอบลบ