เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เกิดลวดลายต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นๆได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
7
27มิ.ย.59
-
1 ก.ค 59
โจทย์ : ภูมหลังของลวดลายและความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต

Key Question : 
- ภูมิหลังของลวดลายที่เกิดขึ้นแต่ละยุคสมัยเป็นอย่างไร?
- ลวดลายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆเป็นอย่างไร?
เครื่องมือคิด :
 Brainstorms
ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับลายประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ
 Round Rubin
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลายลายประยุกต์
 Jigsaw
ค้นคว้าหาลวดลายประยุกต์
Show and Share
นำเสนอลวดลายของตนเอง

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน
- คลิปวีดีโอ กระบี่มือหนึ่ง
สื่อจริง
- อินเทอร์เน็ต
- แท็ปเล็ต
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง :  
ครูทบทวนกิจกรรมที่เรียนมาตลอดหลายสัปดาห์เกี่ยวกับการสร้างลวดลายต่างๆ และใช้คำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนรู้จักลายอะไรบ้างนอกเหนือจากที่ได้เรียนมา?”
เชื่อม:
 ให้นักเรียนทำทามไลน์ช่วงเวลาการเกิดลวดลายในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนศึกษาข้อมูลลวดลายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ โดยครูให้นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม
- นักเรียนสืบค้นข้อมูลต่อจากวันจันทร์และทามไลน์แบ่งช่วงเวลาการเกิดลายแต่ละยุคสมัย
- นักเรียนนำเสนอข้อมูลและทามไลน์ของแต่ละกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม : 
ครูให้นักเรียนดูคลิปสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตลอดจนการเกิดลายในภาคต่างๆจนถึงยุคปัจจุบัน ใช้คำถามกระตุ้นความคิดเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
เชื่อม :   
ครูทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปและให้นักเรียนเพิ่มเติมข้อมูลในทามไลน์ของกลุ่มตนเองพร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ

วันศุกร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด 
     - “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
     - “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
     - “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้
ภาระงาน
- วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นจากคลิปวีดีโอ
- สร้างลวดลายที่แสดงถึงความเป็นตัวตนเกี่ยวกับตัวเอง
- นำเสนอผล อภิปรายร่วมกัน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- สร้างลวดลายของตนเอง
- การ์ตูนช่อง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เกิดลวดลายต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นๆได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ออกแบบงานสานของตนเองได้ได้อย่างสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
- ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้ และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ


ตัวอย่างกิจกรรม
1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ครูทบทวนกิจกรรมที่เรียนมาตลอดหลายสัปดาห์เกี่ยวกับการสร้างลวดลายต่างๆ และใช้คำถามกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้มาและลวดลายอื่นๆที่นักเรียนรู้จัก ครูและนักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากครูและให้นักเรียนทำทามไลน์ช่วงเวลาการเกิดลวดลายในแต่ละยุคสมัยและหาลวดลายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ โดยการให้นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ครูให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลเองและทำทามไลน์เป็นกลุ่มที่จับฉลากได้ จากการทำงานกลุ่มทำให้เห็นว่านักเรียนบางกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำให้งานนั้นเสร็จ แต่บางกลุ่มก็ยังมีบางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือทำให้งานนั้นเสร็จช้า ครูจึงกำหนดว่าแต่ละคนต้องมีหน้าที่เป็นของตนเอง ใครเป็นคนสืบค้นข้อมูล ใครเป็นคนอ่าน คนเขียน วาดภาพ หรือแม้กระทั่งระบายสี นักเรียนเริ่มแบ่งหน้าที่กันใหม่อีกครั้ง เริ่มเห็นความกระตือรือร้นที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา ส่วนใหญ่ในการสืบค้นข้อมูลจะได้ข้อมูลที่ไม่ค่อยละเอียด นักเรียนใช้คำในการสืบค้นยังไม่กว้างมากทำให้ข้อมูลบางส่วนตกหล่นไปบ้าง หลังจากที่แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลของตนเองแล้วครูได้ให้ดูคลิปวีดีโอเพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เชื่อมโยงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย ความสัมพันธ์ของวีถีชีวิตที่ก่อให้เกิดลวดลายในแบบต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ มาจนถึงสมัยปัจจุบัน ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็มี ยุคหิน ยุคโลหะ ยุคเหล็ก คนในสมัยนั้นมีการเขียนภาพบนฝาผนังในถ้ำต่างๆ และเริ่มมีการทำเครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผา การฝังเครื่องใช้ต่างๆไปพร้อมคนตาย มีการย้ายถิ่นฐานบ่อยเมื่ออาหารหมดลง ย้ายไปตามอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำหรือที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เริ่มมีการทำเครื่องนุ่งห่ม ทำอาวุธ และเมื่อเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ ได้เห็นถึงการสร้างลวดลายหรือการนำมาจากอาณาจักรอื่น นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาตลอดจนลวดลายที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆล้วนมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตน เช่น ลวดลายในภาคอีสานเป็นลวดลายบ้านเชียง ภาคเหนือเป็นลายผ้ายกดอก ภาคใต้เป็นลวดลายผ้าบาติก การแกะลายหนังตะลุง ภาคกลางเป็นลายเครื่องเครื่องปั้นดินเผา นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจภูมิหลังของลวดลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีความสัมพันธ์กับคนในพื้นถิ่นนั้นๆอย่างไร นักเรียนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอทามไลน์ของตนเอง ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ