เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ :  นักเรียนเกิดความใคร่รู้อยากเรียนรู้ “ลาย” สามารถพูดอธิบายตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้ อีกทั้งสามารถออกแบบและวางแผนสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสมกับตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
2
23 – 27
พ.ค.
59

โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้

Key Question : 
- นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร?

เครื่องมือคิด :
 Brainstorms
นักเรียนระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบปฏิทิน
 Round Rubin
นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับลวดลายต่างๆ
Blackboard Share
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์ :
บรรยากาศภายในห้องเรียน
สื่อจริง
- อินเทอร์เน็ต
- แท็ปเล็ต
- กระดาษ
- สี     
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง : 
ครูทบทวนจากการทำกิจกรรมในสัปดาห์ที่แล้ว ที่ได้ร่วมกันคิดชื่อหน่วยการเรียนรู้ และใช้คำถามกระตุ้นความคิดว่า นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรม นักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับลวดลาย?”
เชื่อม : 
- ครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยเรียนรู้อะไรการเรียนรู้ที่นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อ  “Time ลายร้อยเรื่องราวว่านักเรียนอยากเรียนรู้อะไรในหน่วยการเรียนรู้นี้
- นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในสมุด
 ใช้ : 
- ครูให้นักเรียนเลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้มาคนละ 1 ข้อโดยไม่ซ้ำกันเวียนกันจนครบทุกคนโดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share
- ให้นักเรียนนำหัวข้อสิ่งที่อยากเรียนรู้ของตนเองเขียนลงในกระดาษผ่านเล็ก จากกนั้นนำไปติดไว้บนกระดาษแผ่นใหญ่ พร้อมตกแต่งให้สวยงานและนำติดไว้หน้าชั้นเรียน
วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง : 
ครูทบทวนจากการทำกิจกรรมเมื่อวันจันทร์ ที่ได้ร่วมกันเขียนสิ่งที่เรียนรู้ และใช้คำถามกระตุ้นความคิดว่า นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับลวดลาย?”
เชื่อม : 
- ครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่นักเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยเรียนรู้อะไรการเรียนรู้ที่นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อ  “Time ลายร้อยเรื่องราวว่านักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นี้
- นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วลงในสมุด
 ใช้ : 
- ครูให้นักเรียนเลือกสิ่งที่รู้แล้วมาคนละ 1 ข้อ โดยไม่ซ้ำกันเวียนกันจนครบทุกคนโดยนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share
- ให้นักเรียนนำหัวข้อสิ่งที่อยากเรียนรู้ของตนเองเขียนลงในกระดาษผ่านเล็ก จากกนั้นนำไปติดไว้บนกระดาษแผ่นใหญ่ และนำผลงานไปติดไว้ในชั้นเรียน

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง : 
ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนจะออกแบบวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter นี้อย่างไร?”
เชื่อม : 
- นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สิ่งที่อยากเรียนรู้ขมวดเป็นหัวข้อหลักเพื่อนำไปใช้ในการทำปฏิทินการเรียนรู้ในรูปแบบโดยผ่านเครื่องมือการคิด Blackboard Share
ใช้ : 
ครูจับฉลากแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 3 คน และให้เลือกทำคนละ 1 หัวข้อช่วยกันคิดและออกแบบกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง : 
ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด “นักเรียนออกแบบกิจกรรมในแต่ละหัวข้ออย่างไร?นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน
เชื่อม : 
ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน ตั้งคำถาม ออกแบบกิจกรรมและชิ้นงานในกระดาษแผ่นเล็กที่ครูแจกให้
ใช้:
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเอง ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เพิ่มเติมจนครบในแต่ละหัวข้อ

วันศุกร์ ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม : 
- ครูทบทวนกิจกรรมในวันพฤหัสบดีและให้นักเรียนนำสิ่งที่กลุ่มของตนร่วมกันออกแบบมาเขียนลงในปฏิทินแผ่นใหญ่ โดยใช้รูปแบบเป็น Time line
- ครูและนักเรียนทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้เรียนมาตลอดทั้งสัปดาห์พร้อมครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด 
     - “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?”
     - “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?” 
      - “นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?”
      - “นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร?”
ใช้ : นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้ ตามความเข้าใจของตนเอง
การบ้าน:
ให้นักเรียนสรุปความรู้ก่อนเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้โดยออกแบบเอง ผ่านเครื่องมือความคิด Mind mapping
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
mapping ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
- ออกแบชื่อหน่วยการเรียนรู้
ชิ้นงาน
- ชื่อหน่วยการเรียนรู้
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind mapping ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
สามารถพูดอธิบายตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
สามารถออกแบบและวางแผนสิ่งที่ตนเองอย่างเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม

ทักษะ
ทักษะชีวิต
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน
สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
- เก็บกวาด อุปกรณ์ ทุกครั้งหลังทำงานเสร็จ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- ออกแบบงานสานของตนเองได้ได้อย่างสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขรวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้
ประยุกต์ละนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้   และคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้
นักเรียนแต่ละคน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและรับฟังทัศนะคติของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
ทักษะการสื่อสาร
- มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมายทั้งการพูด การเขียน และการแสดงออก
เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่า ทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำไปใช้ได้
ทักษะ ICT
สามารถสืบค้นหาข้อมูลที่ตนเองสนใจอยากเรียนรู้จากแหล่งต่างๆเช่น Internet ผู้รู้หรือ ห้องสมุดได้

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ


ตัวอย่างกิจกรรม


 


    

 

ชิ้นงาน


 


 1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้ครูให้นักเรียนร่วมกันเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้และสิ่งที่รู้แล้วและร่วมกันออกแบบปฏิทินการเรียนรุ้ทั้ง 10 สัปดาห์ นักเรียนสามารถพูดอธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจ สามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ สามารถออกแบบและวางแผนสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้อย่างมีเหตผล และสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเองได้ ในกระบวนการทำกิจกรรมกลุ่มเห็นถึงความสามัคคีร่วมกันทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดเป็นซึ่งกันและกัน พบปัญหาในการทำกิจกรรมและนักเรียนก็สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยตนเอง เห็นถึงความเป็นผู้นำและการมีจิตสาธารณะที่มีต่อส่วนรวม การทำงานที่ต้องใช้ความคิดทำให้นักเรียนจดจ่อในสิ่งนั้นไม่ได้นาน แต่เมื่อครูช่วยต่อเติมและเพื่อนช่วยกันแชร์ทำให้นักเรียนแต่ละคนสามารถเรียบเรียงคำพูดและหัวข้อของตนเองได้ นักเรียนมีวินัยและสามารถรับผิดชอบงานของตนเองและของกลุ่มตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน เมื่อทำงานสำเร็จนักเรียนต่างภูมิใจในผลงานและความคิดของตนเอง ต่างมีความสุขในการทำงานและอยากเรียนรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

    ตอบลบ