เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal)

Week1

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายสัปดาห์

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเกิดความใคร่รู้อยากเรียนรู้ “ลาย” สามารถพูดอธิบายตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้ อีกทั้งสามารถออกแบบและวางแผนสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสมกับตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
1
16-20
พ.ค.
59


โจทย์สร้างแรงบรรดาลใจ/สร้างฉันทะ

Key Questions :
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้?

เครื่องมือคิด :
Brainstorms 
- ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับลวดลายต่างๆ
Round Robin 
แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวลายต่างๆ
Place mats
ระดมความคิดเห็น และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
Show & Share
นำเสนอผลงานตนเอง

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้:
 - ครู
 - นักเรียน

สื่อ/อุปกรณ์
- บรรยากาศภายในห้องเรียน
สื่อจริง
- รูปภาพลวดลายต่างๆ
- อุปกรณ์ในการสร้างลวดลาย
( ไม้เสียบลูกชิ้น ไหมพรม ไหมญี่ปุ่น)
วันจันทร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง : 
1. ครูนำตัวอย่างลวดลายแบบต่างๆ ทั้งสื่อจริงและรูปภาพ อาทิ ลายไทย ลายบนฝาผนัง ลายบนเรือนร่าง ลวดลายบนผ้า ลายแกะสลัก ลายเครื่องปั้นดินเผา ลายจักสาน รวมไปถึงการบรรยากาศภายในชั้นเรียน
2. ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด
     - “นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง?”
     - “นักเรียนคิดว่าสิ่งที่สังเกตเห็นมีอะไรที่เหมือนกันและมีอะไรที่แตกต่างกันอย่างไร?”
เชื่อม : 
ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็น
ชง :
ครูนำผ้าลายที่ใช้ในโรงเรียนมาให้นักเรียนสังเกต ใช้คำถามกระตุ้นความคิด “เมื่อนักเรียนเห็นสิ่งนี้แล้วนึกถึงอะไร และมีความเกี่ยวข้องกับตัวเองอย่างไร?”
เชื่อม :
ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4 คน ให้นักเรียนระดมความคิดเห็นโดยผ่านเครื่องมือความคิด Place mats และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ใช้ : ครูให้นักเรียนออกแบบและสร้างลวดลายตามจินตนาการบนโครงเสื้อในกระดาษ A4 ที่ครูแจกให้

วันอังคาร ( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างการสานใยแมงมุมจากไหมพรม และใช้คำถามกระตุ้นความคิด
     - “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร?”
     - “เมื่อเห็นสิ่งนี้แล้วทำให้นึกถึงอะไร?”
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ครูให้นักเรียนดูวัสดุที่ครูเตรียมไว้ คือ ไหมพรมหลายสีและไม้เสียบลูกชิ้น ให้นักเรียนสร้างลวดลายตามจินตนาการ
นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง และครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด
     - “นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร?”
     - “ปัญหาที่นักเรียนพบระหว่างทำกิจกรรมคืออะไร /มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร?

วันพุธ( 1 ชั่วโมง )
ชง:
1. ครูทบทวนกิจกรรมที่ในวันอังคารว่า “ทำอะไร/มีปัญหาอะไร/มีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร?” นักเรียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2. ครูให้นักเรียนดูวัสดุที่ครูเตรียมมาให้ (ไหมญี่ปุ่นหลากสี) และใช้คำถามกระตุ้นความคิด “สิ่งนี้สามารถนำมาทำให้เกิดลวดลายเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร?”
เชื่อม : 
1. นักเรียนนำเส้นเชือกมาออกแบบและสร้างลวดลายตามจินตนาการ พร้อมนำเสนอว่าทำอะไรและนำไปใช้อย่างไร
2. นักเรียนนำเสนอผลงานของตนเอง บอกชื่อชิ้นงาน วิธีการใช้ และครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด
     - “นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร?”
     - “นักเรียนเจอปัญหาหรือไม่/มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร?
3. นักเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยผ่านเครื่องมือการคิด Show & Share
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง:
1. ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิด จากกิจกรรมที่ผ่านมานักเรียนเห็นอะไร ลวดลายที่เห็นเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร นักเรียนเคยเห็นลวดลายแบบอื่นที่ใดบ้าง
นักเรียนเขียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคำถามที่ครูให้เป็นการบ้านโดยผ่านเครื่องมือการคิด Round Rubin และจากกิจกรรมที่ผ่านมา ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดว่านักเรียนอยากเรียนรู้อะไร โดยใช้เครื่องมือคิด Cart & Shart  เมื่อขมวดเรื่องต่างๆ เป็นเรื่องเดียวกันแล้ว ครูให้นักเรียนไปคิดชื่อหน่วยการเรียนรู้ และใช้คำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนจะตั้งชื่อสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ว่าอย่างไร?”
เชื่อม : 

ครูให้นักเรียนเขียนชื่อหน่วยการเรียนรู้ โดยผ่านเครื่องมือการคิด Think Pair Share โดยเริ่มจากการคิดคนเดียว จากนั้นจับคู่กับคนข้างๆ และรวมกลุ่มใหญ่จนได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ใช้:
นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อหน่วยและได้ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดจากนักเรียนทุกคน
เชื่อม:
1.ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้
2.นักเรียนเขียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์นี้


ภาระงาน
ระดมความคิดเห็นร่วมกัน โดยผ่านเครื่องคิด Place mats
- ออกแบบและสร้างลวดลายเสื้อในกระดาษที่ครูแจกให้
ออกแบบและสร้างลวดลายใยแมงมุม
- ออกแบบและสร้างลวดลายจากไหมญี่ปุ่น
- ระดมความคิดเห็นร่วมกัน โดยผ่านเครื่องคิด Round Rubin

 ชิ้นงาน
- Place mats
ลวดลายการสร้างใยแมงมุม
- ลวดลายจากไหมญี่ปุ่น
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้
สามารถพูดอธิบายตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสนใจตลอดจนสามารถเลือกสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
สามารถออกแบบและวางแผนสิ่งที่ตนเองอย่างเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เห็นความสำคัญและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งรอบตัวกับตัวเรา
มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้
สามารถสร้างทางเลือกในการวางแผนปฏิทินและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ชิ้นงานหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ได้
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นในการเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้  หัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่หลากหลายและแตกต่าง ของเพื่อนๆ
ทักษะการสื่อสาร
สื่อสารอธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ

คุณลักษณะ
เคารพ สิทธิหน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
เชื่อมโยงจากสิ่งที่ได้พบเห็นสู่การเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่หลากหลาย
มีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
- รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการทำงานกลุ่ม
รับผิดชอบต่อตนเองและสิ่งอื่นๆ
เคารพตนเอง  และผู้อื่น

ภาพกิจกรรม


ชิ้นงาน

xxxxxx

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน PBL หน่วยการเรียนรู้เรื่อง (Time) ลายร้อยเรื่องราว
    ครูได้สร้างแรงด้วยการพาดูลวดลายจากสื่อจริงในรูปแบบต่างๆ ที่ได้นำมาประดับตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น ลวดลายจากงานทอ งานสาน และงานวาดต่างๆจากทั่วภูมิภาคในประเทศไทย ครูให้นักเรียนระดมความคิดเห็นโดยผ่านเครื่องมือความคิด Place mats และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นักเรียนร่วมกันทำงานกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย สามารถตอบคำถามเชื่อมโยงมาสู่ตนเอง จินตนาการถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว มีความมุ่งมั่นในการทำงานกระตือรือร้นและให้ความสนใจที่จะเรียนรู้เป็นอย่างดี จากนั้นสร้างแรงโดยการให้นักเรียนได้ออกแบบและสร้างลวดลายโดยการสานใยแมงมุมและการทำสร้อยข้อมือ กิจกรรมสร้างลวดลายจากไหมพรมนักเรียนให้ความสนใจกับการทำกิจกรรมมาก แต่ละคนมุ่งมั่นและตั้งใจทำชิ้นงานของตนเป็นอย่างมากสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนตามจินตนาการของตนเอง มีการต่อยอดโดยการขอนำกลับไปทำที่บ้านและสร้างลวดลายใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิม นักเรียนสามารถคิดเชื่อมโยงถึงการนำไปใช้นำไปทำเป็นพวงกุญแจ เป็นที่ติดกระเป๋า หรือเพื่อนำไปมอบให้ผู้อื่น และกิจกรรมสานสร้างลวดลายสร้อยข้อมือจากไหมญี่ปุ่นซึ่งมีความยากมากกว่าการสานไหมพรม นักเรียนได้ออกแบบการสานเองในรูปแบบที่แตกต่างกัน มีความยากง่ายตามศักยภาพของแต่ละคน นักเรียนมีความกระตือรือร้นทำจนสำเร็จ มีความอดทน ความพยายาม เพราะเมื่อทำสำเร็จแล้วนักเรียนสามารถนำชิ้นงานหรือสร้อยข้อมือคล้องแขนตนเอง ทำให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้ฝึกฝนกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง นักเรียนได้ใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายในการสร้างชิ้นงานซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจมากแสดงให้เห็นถึงความพยายามและการใช้ทักษะชีวิตเพื่อสรรสร้างผลงานของตนเอง เมื่อชิ้นงานสำเร็จนักเรียนต่างภูมิใจกับผลงานที่อยู่ในแขนของตน จากนั้นครูให้นักเรียนเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนมีความตั้งใจและต้องการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับลวดลายเป็นอย่างมาก นักเรียนสามารถคิดชื่อเรื่องได้อย่างน่าสนใจและสุดท้ายจนได้ชื่อที่ทุกคนเห็นร่วมกันโดยผ่านเครื่องมือ Think Pair Share คือ “(Time) ลายร้อยเรื่องราว

    ตอบลบ